Indaga-t› › ›    Projectes

Ensenyament col·laboratiu per a un aprenentatge integrat

Codi: 2008MQD 00101

Finalitat

La finalitat primera del projecte és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants, que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per part dels estudiants. De manera específica, el projecte pretén promoure i fer el seguiment de formes de col·laboració relacionades amb:

Una garantia per assolir la finalitat d’aquest projecte ve donada per la composició interdisciplinar del grup Indaga-t i del fet de que els seus membres comparteixen des de fa dos anys un projecte d’innovació docent de la Universitat de Barcelona (Afavoriment de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu a través de la indagació i la utilització de tecnologies digitals) que:

La finalitat última del projecte és contribuir a formar graduats universitaris amb autonomia intel·lectual, creativitat i predisposició per arriscar-se a seguir aprenent al llarg de la seva vida professional, amb estreta relació amb els reptes derivats de la construcció de l’EEES i les noves demandes laborals i socials.

Objectius

  1. Desenvolupar estratègies de coordinació docents que complementin, evitant la repetició, els referents i continguts dins d’un mateix grau.
  2. Dissenyar, implementar i avaluar estratègies docents i materials compartits per les diferents matèries i graus implicats al projecte, introduint principis de modularitat i integració transdisciplinar dels coneixement, l’ensenyament i l’aprenentatge. Les estratègies docents estaran basades en la recerca de temes i problemes que impliquin l’ús de fonts d’informació diversificades i la producció, utilització i comprensió de diferents llenguatges.
  3. Afavorir el trànsit del professorat per les diferents matèries.
  4. Portar a terme el seguiment col·laboratiu dels estudiants que comparteixen graus.
  5. Establir vincles formatius entre diferents grups d’alumnes d’una mateixa assignatura, o entre assignatures diferents.
  6. Potenciar la comunicació entre el professorat i l’alumnat més enllà del temps de docència a l’aulari i a les tutories.
  7. Reforçar els espais de diàleg i treball cooperatiu entre els docents implicats per tal d’explorar el sentits d’una docència en col·laboració.
  8. Analitzar les implicacions de la col·laboració entre el professorat per donar resposta als reptes de la convergència europea.
  9. Consolidar la línia d’innovació docent i de recerca sobre la docència universitària que venim desenvolupant en els darrers anys els membres del grup Indaga-t.
  10. Divulgar el procés i el resultat del projecte.

Estudis implicats

Assignatures

Participants

Coordinació

Participants

Suport Tècnic