Indaga-t› › ›    Projectes

Indaga-t. Afavoriment de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu a través de la indagació i la utilització de tecnologies digitals

Codi: 2006PID-UB/02

Motivació

Les condicions del canvi en l’educació superior venen marcades per les transformacions relacionades amb:

 1. Aparició de noves problemàtiques i tendències vinculades als sistemes de producció, accés, divulgació i legitimació del coneixement en les societats postindustrials.
 2. La digitalització de la informació que desplaça l’atenció des de les finalitats, valors i ideals cap als mitjans i tècniques per obtenir resultats eficaços.
 3. La combinació de les noves perspectives econòmiques amb “l’explosió” de les TIC, que està propiciant l’aparició de nous formats organitzatius per a l’educació superior, i posant una considerable pressió sobre les institucions d’ensenyament superior.
 4. La generalització de l’ús de les TIC, que possibiliten i demanen noves formes d’ensenyament i aprenentatge, selecció, valoració i interpretació de la informació i, per tant, d’avaluació dels processos i els resultats de l’aprenentatge.
 5. Les característiques, necessitats i expectatives de les noves generacions d’estudiants.

En aquest context, la declaració de Bolònia i la construcció de l’EEES han portat a la identificació d’un seguit de problemes directament relacionats amb la necessària reestructuració dels plans d’estudi, les formes d’ensenyar (d’un sistema basat en la transmissió d’informació a un altre basat en propiciar l’aprenentatge de l’alumnat) i les formes d’avaluar i acreditar el coneixement dels estudiants.

Característiques

Impulsar formes d’aprenentatge autònom i col·laboratiu centrades en la indagació, la utilització d’eines digitals de tractament de la informació i la comunicació, l’aplicació en la pràctica i el desenvolupament de competències personals i professionals.

Situar-se en una visió dinàmica, contextual i transdiciplinar del coneixement, que possibiliti als estudiants experiències genuïnes de creació de sentit, allunyant-se del seu rol tradicional d’aplicadors d’un coneixement que no acaben de poder fer seu perquè els és aliè.

Fer servir el potencial de les TIC per ‘adaptar’ i utilitzar eines digitals d’aprenentatge amb les que la interacció —dins i fora de la institució— amb les fonts i les tasques sigui prioritària, així com l’intercanvi amb els altres estudiants i els membres de la comunitat de saber de la que formen part.

Fer servir l’experiència dels membres del grup en el camp de l’aprenentatge per projectes de treball i l’avaluació per portafolis digitals.

Finalitat

Contribuir a formar llicenciats universitaris amb un alt grau d’autonomia intel·lectual, capacitat per treballar en equip i en xarxes col·laboratives, creativitat i predisposició per arriscar-se a seguir aprenent al llarg de la seva vida personal i professional.

Objectius

 1. Planificar les assignatures que s’imparteixen en els diferents ensenyaments del professorat participant al projecte des de l’enfocament d’ensenyament i aprenentatge socioconstruccionista.
 2. Afavorir processos d’aprenentatge en els que els estudiants hagin de desenvolupar tasques genuïnes de recerca i construcció del coneixement, i representar els seus aprenentatges dins d’una perspectiva muldimodal i multialfabetitzadora (textual, visual, medial i aural).
 3. Ampliar la perspectiva d’ensenyament i aprenentatge fent servir eines digitals de tractament de la informació i la comunicació que contrarestin les limitacions institucionals de l’aprenentatge.
 4. Garantir la incorporació dels estudiants al procés d’innovació docent.
 5. Avaluar els processos i resultats d’aprenentatge a partir de la realització de portafolis electrònics.
 6. Consolidar la col·laboració entre el professorat participant a la innovació docent.
 7. Divulgar el procés i els resultats del projecte.

Estudis implicats

Assignatures

Participants